Global G.A.P

     შპს "სტარ კონსალტინგის"  მიერ მოძიებულ იქნა და ჩატარდა ტრენინგი სანიმუშო აგრო პრაქტიკის საკითხებზე. მოწვეული იყო GLOBAL GAP ექსპერტი მოლდავეთიდან.