პროექტები

კომპანია ამჟამად თანამშრომლობს რამდენიმე ათეულ კლიენტთან. პროექტის ღირებულების ფორმირება ხდება კონკრეტული სამუშაოების სირთულისა და ხანგრძლივობის გათვალისწინებით. სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვისა და სერტიფიცირების პროცესი იყოფა რამდენიმე ეტაპად:
• კომპანიის არსებული მდგომარეობის შეფასება;
• კომპანიაში არსებული პრაქტიკის, შესაბამისი სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანა, წერილობითი პროცედურების შემუშავება და დანერგვა;
• პერსონალის ტრენინგი სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის მართვის სისტემებზე;
• სასერტიფიკაციო აუდიტისათვის მომზადება;
• მასერტიფიცირებელის შერჩევა და სერტიფიკაციისას კომპანიის ინტერესების დაცვა.
შპს სტარ კონსალტინგის დაფუძნებიდან განახორციელდა რამდენიმე წარმატებული პროექტი.

Mercy corps

   არასამთავრობო ორგანიზაც.. ვრცლად